Επαναξιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει – παγκόσμια – μια ενισχυμένη τάση περιβαλλοντικής συνείδησης. Ο άνθρωπος επαναξιολογεί τον τρόπο που ζει, ενημερώνεται για περιβαλλοντικά θέματα, προσπαθεί να εφαρμόσει περιβαλλοντικές πρακτικές, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη.

Όσο αφορά τη ξυλεία, σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, είναι η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων υλικών και η βιώσιμη δασονομία. Η ξυλεία, από μόνη της, είναι ανανεώσιμο υλικό (δες Δεδομένα Ξυλείας & Δασών) και αποτελεί το πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο κατασκευαστικό υλικό. Σήμερα, μέσω της τεχνολογίας και της ανάγκης εκμετάλλευσης ανανεώσιμων υλικών, ακόμα και τα υπο-προϊόντα της ξυλείας όπως συνθετικό πάτωμα, μοριοσανίδες, OSB, MDF κ.τ.λ. κατασκευάζονται από υλικά τα οποία κάποιες άλλες εποχές και υπό άλλες συνθήκες θα πετάγονταν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπρόσθετα, αναφερόμενοι στην βιώσιμη δασονομία, θα πρέπει κατ’αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή αποτελεί πρακτική δασικής διαχείρισης. Η βασική αρχή της βιώσιμης δασονομίας καθορίζει ότι η ποσότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από ένα δάσος πρέπει να φθάνουν μέχρι το σημείο όπου το δάσος είναι ικανό να παραγάγει αυτή την ποσότητα χωρίς να υποβαθμίζει το χώμα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υδροκρίτη ή την πηγή σπόρου για το μέλλον.

Βάσει όλων των πιο πάνω, εύκολα μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι η ξυλεία από μόνη της αλλά και η ευελιξία της εκμετάλλευσής της καθιστά το ξύλο ως το κατασκευαστικό υλικό του μέλλοντος.

Η Γ.Κλαγγιδης & Τ.Κυριακιδης Λτδ αναγνωρίζει την ευθύνη της έναντι στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και και γι’αυτό άλλωστε προχωρήσαμε στην εξασφάλιση του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 που αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Δεσμευόμαστε ότι η προμήθεια των προϊόντων ξυλείας προέρχεται από νόμιμες πηγές και ότι λαμβάνουμε τακτικά τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις περιβαλλοντικές πρακτικές και τα επίσημα πιστοποιητικά από τους προμηθευτές μας. Στα πιο πάνω πλαίσια έχουμε εξασφαλίσει την πιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας FSC® η οποία παρέχει μια ανεξάρτητα κατοχυρωμένη διασφάλιση ότι η ξυλεία που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, προέρχεται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης. Επίσης, ενημερώνουμε πλήρως τα απαραίτητα αρχεία για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς σύμφωνα με την κυβερνητική νομοθεσία και συστάσεις ενώ διατηρούμε σύστημα δέουσας επιμέλειας βάσει των οδηγιών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.